احسان حدادی
سال پیش
احسان حدادی
گذشته هايت را ببخش زيرا انان همچون كفشهاي كودكي ات نه تنها برايت كوچك اند بلكه تو را از برداشتن گام هاي بزرگ باز ميدارند ???????? #tehran #iran #training #hard #fly #to #success #
;