احسان حدادی
سال پیش
احسان حدادی
مسوليت زندگيتان را به عهده بگيريد. اين را بدانيد … فقط شما هستيد که ميتوانيد خودتان را به جايي که ميخواهيد برسانيد، نه هيچکس ديگري ???????
;