احسان حدادی
9 ماه پیش
احسان حدادی
يه روز خوب با دوستان خوب ???????? اينقدر به خودت اعتماد داشته باش،كه از كساني كه آزارت ميدهند،به راحتي دل بكني گاهي بعضيها كارشان فقط چيدن بال آرزوهاي شماست??????
;