احسان حدادی
3 ماه پیش
احسان حدادی
هرگز به کسي حسادت نکن بخاطر نعمتي که خدا به او داده است... زيرا تو نميداني خداوند چه چيزي را از او گرفته است ... و غمگين مباش وقتي خداوند چيزي را از تو گرفت ... زيرا تو نمي داني خداوند چه چيزي را عوض آن به تو خواهد داد .... هميشه شاکر باش و بگو ... شکر ... ????????
;