احسان حدادی
12 ماه پیش
احسان حدادی
هرگز به کسي حسادت نکن بخاطر نعمتي که خدا به او داده است... زيرا تو نميداني خداوند چه چيزي را از او گرفته است ... و غمگين مباش وقتي خداوند چيزي را از تو گرفت ... زيرا تو نمي داني خداوند چه چيزي را عوض آن به تو خواهد داد .... هميشه شاکر باش و بگو ... شکر ... ????????
;