احسان حاج صفی
2 سال پیش
احسان حاج صفی
نمي دانم کدام جمله را براي توصيف حمايت هاتون بنويسم... بسياري از موفقيت هاي فوتبال ?در ذهن است ?بايد باور کني ?تو بهتريني اين بهترين بودن رو شما مردم همدل ايران لحظه به لحظه به ما ياد آوري كرديد و ميكنيد ما هم از دل و جون با تمام قدرت و توانمون در ميدان ميدويم براي برنده شدن،سربلند شدن ايران و مردم كشورمون.... به ياري خداوند و حمايت هاتون بازي با پرتقال را با تمام توان و قدرتمون تلاش ميكنيم تا سربلند از ميدان بيرون بياييم يا حق
;