احسان حاج صفی
11 ماه پیش
احسان حاج صفی
* شکست ها پله هاي نبردبان موفقيت هستند. کسي که از اولين شکست نااميد مي شود، سزاوار کاميابي نيست. ??????
;