احسان حاج صفی
4 سال پیش
احسان حاج صفی
نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب يا بد مي­سازد. ويليام شکسپير
;