احسان حاج صفی
5 سال پیش
احسان حاج صفی
چرخ گردون ، چه بخندد ، چه نخندد ، تو بخند مشکلي ، گر تو را ، راه ببندد ، تو بخند غصه ها ، فاني و باقي ، همه زنجير به هم گر دلت از ستم و غصه برنجد ، تو بخند
;