احسان حاج صفی
4 سال پیش
احسان حاج صفی
برنده ها از شكست خوردن نمي ترسند شكست بخشي از فرآيند موفق شدن است كساني كه از شكست دوري ميكنند از موفقيت نيز دوري ميكنند رابرت كيوساكي
;