فرهاد مجیدی
5 ماه پیش
فرهاد مجیدی
سلام عزيزاني كه منو ميشناسند ميدونند اهل حاشيه نبوده و نيستم اما در اتفاق ديشب از دو جهت احساس وظيفه كردم تا موضوع را منعكس كنم يكي بخاطر حيف شدن و ناديده گرفتن زحمات شبانه روزي پليس بخصوص ساير نيروهاي خدوم راهور كه در سرما و گرما شرافتمندانه زحمت ميكشند و دوم مردم گرفتاري كه شب عيد با كلي فشارهاي اقتصادي و مشكلات ، ممكن است مثل من گير اين مامور وظيفه نشناس بي افتند و فرصت و مجال انتقال و بيان مظلوميت و حق شهروندي خود را نداشته باشند به همين دليل كه سخنگوي مردمم باشم اين فيلم را منتشر كردم و بايد بگم اكثرا من و دوستانم و حتي هنرمندان همواره مورد احترام و لطف پليس بوده و هستيم و واقعا دنبال و متوقع چشم پوشي جرايم و توجه بيشتر نيستيم اما احترام و ادب حق مردم است و اميدوارم شاهد رفتارها و برخوردهاي اينچنيني نباشيم راهور ويترين پليس است و عملكردش كاملا زير ذره بين مردم ، اما خيلي خوشحالم رئيس پليس مردمي پايتخت كه حس پدرانه اي به مردم تهران داده با تدبير و پيگيري و در جريان قرار گرفتن كامل داستان ، روز جمعه و در اولين فرصت وارد موضوع شدند و حرف هاي من و گويا و مامور مربوطه را شنيدند و تصميم گرفتند از پيگيري ، د
;