فرهاد مجیدی
10 ماه پیش
فرهاد مجیدی
دوباره در آستانه خداحافظي از استقلال قرار گرفته ام، شادمان و شاکرم که در آزمون" گردن به غرور برافراشتن " سربلند بيرون آمدم. چرا که سخن و عمل ناحق را نپذيرفتم، بر اصولم پاي فشردم، به اميد اين که در روزگار ديگري به اين خانه برگردم، که شرف معنا داشته باشد، حرمت معنا داشته باشد، که شان، منزلت، معرفت و انسانيت معنا داشته باشد. فرصت بسيار هست، به اعجاز جواني و روياهاي جوانان اين مرز و بوم بسيار اميد دارم، که همه ي آن چه را که ما نتوانستيم، آنها محقق کنند.
;