فرهاد قائمی
4 سال پیش
فرهاد قائمی
هم اتاقى(لهستان)??????
;