فرهاد قائمی
5 سال پیش
فرهاد قائمی
هم اتاقى(لهستان)??????
;