فرهاد قائمی
5 سال پیش
فرهاد قائمی
با داداش مهدى عزيزم تالحظه آخر، قبل ازاعزام به برزيل
;