فرهاد قائمی
4 سال پیش
فرهاد قائمی
يه روزخوب باشگاه مشرقى(داود جات خالى بود داداش??????
;