فرهاد قائمی
5 سال پیش
فرهاد قائمی
قبل ازسفربه ريو????،خداحافظى با ريو(ونتورا)??????????
;