فرهاد قائمی
5 سال پیش
فرهاد قائمی
چكدرمه،دوغ شتر قبل ازپرواز??????
;