فرهاد قائمی
3 سال پیش
فرهاد قائمی
دوست داشتن،كنارهم ايستادن زيرباران نيست/عشق آن است كه يكى براى ديگرى چترشود و ديگرى هرگزنفهمدكه چراخيس نشد
;