فرشاد پیوس
2 سال پیش
فرشاد پیوس
به اميدبرد تيم پرسپوليس.فردا من هم براي حمايت از تيم پرسپوليس در استاديوم آزادي حضور پيدا خواهم كرد.منتظر حضور تان هستيم.????????????
;