فرشاد پیوس
سال پیش
فرشاد پیوس
تعصب و غيرتت در بازى هاى ملى هيچگاه فراموش نخواهد شد و همه ميدانند كه نقش بسزايى در اين روز هاى خوب پرسپوليس دارى پس حالا باقدرت بيشتر براى تيم محبوبمان ادامه بده ??
;