فرشاد پیوس
سال پیش
فرشاد پیوس
اين باخت زنگ خطري بود براي ما که‌ با ناداوري همراه بود.من به اين تيم ايمان دارم و به شما هوادارهاي عزيز قول ميدهم که ? هفته زودتراز پايان ليگ قهرمان ميشويم.
;