فرشاد پیوس
5 سال پیش
فرشاد پیوس
مصاحبه امروز:مهم نيست که امروز و فردا چه کسي مربي تيم باشد،مهم قدرت پرسپوليس است ،دوست دارم پرسپوليس ببرد و چه بهتر که اين برد با حميد درخشان نصيب تيم شود که از نسل خودمان وريشه ونسب تيم است. پيوس ادامه ميدهد؛پرسپوليس برابر تيم صبا خوب بازي کرد اما مهم اين است که ما نبرديم واي کاش مي شد که فرصت هاي تيم به گل بدل شود،حميد،بدشانس بوده است اما مهمتر از حميد ومن وهر کس ديگر وجود پرسپوليس است ،اصلا دوست ندارم پرسپوليس ببازد ،دلم اين روزها براي او مي سوزد که حسابي تنها مانده است. او در باره اين که اگر دلش تا اين حد با پرسپوليس است پس چرا به تيم نرفت ودعوت درخشان را براي کمک به او رد کرد ميگويد،من از ترس باختن وکنار رفتن نبود که نيامدم وتنها به علت بيماري پدرم که به لطف خدا کمي بهتر شده است به تيم نرفتم. حضور نژاد فلاح در پست مدير عاملي سوال بعدي ما از پيوس بود واو درباره حضور مدير جديد ابراز نظري متفاوت دارد؛ميترسم حرفي بزنم وتا شب مدير پرسپوليس عوض شود ،او که به طور کنايي اين حرف را ميزد،حرف خود را اين گونه کامل کرد که :اميدوارم او که بچه سينه سوخته اي است در کارش کمک شود وتنها نماند تا لااقل از تلاش اين يکي اس
;