فرشاد پیوس
4 سال پیش
فرشاد پیوس
.دوباره زنده شديم و مي خواهيم زندگي كنيم وجادارد از رئيس جمهور ودكتر ظريف وولايت فقيه تشكر كنيم و اميدوارم زندگي براى مردم شيرين تر شود. بايد قدردان صبروتحمل همه در اين مدت باشيم.??
;