فرزاد حاتمی
سال پیش
فرزاد حاتمی
قانون انتظار ميگه ؛ منتظر هر چي باشي همون ميشه و وارد زندگيت ميشه ...! پس دائم با خودت تكرار كن ؛ من امروز منتظر عالي ترين اتفاقها هستم ...
;