فرزاد حاتمی
سال پیش
فرزاد حاتمی
بزرگي را گفتند ؛ راز هميشه شاد بودند چيست؟ گفت : دل بر آنچـــه نمــي‌مانــد نمي‌بندم ... ديروز يک خاطره بود حسرتش را نمي‌خورم ... و امروز يک هديه است قدرش را مي‌دانم ...
;