فرزاد حاتمی
10 ماه پیش
فرزاد حاتمی
خوشبختے از آن کسے است که در فضاے شکرگزارے زندگے کند ... چہ دنيـا به کامش باشـد و چہ نبـاشد چه زمانيکه مےدود و نمےرسد و چہ زمانيکه خود را در مقصد مےبيند ... خوشبختے چيزے جز رضايت خدا نيست ...
;