بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
Luis Enrique: "Six trophies? At the moment its time to focus on the fifth against Athletic Club" "Sextet? De moment cal fixar-se en el 5è t?tol, que és el de lAthletic Club" "?Sextete? De momento hay que fijarse en el quinto t?tulo, que es el del Athletic Club" #igersFCB #FCBarcelona #Supercopa #AthleticFCB #DR5AM
;