بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
Ivan Rakitic: "I think we have played well and we will continue that way. We respect Espanyol a lot" Rakitic: "Crec que hem fet un bon partit i seguirem amb la mateixa l?nia. Respectem molt a lEspanyol" Rakitic: "Creo que hemos hecho un buen partido y seguiremos en la misma l?nea. Respetamos mucho al Espanyol" #EspanyolFCB @ivanrakitic @fcbarcelona
;