بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
It’s not just a cup. It’s not just a match. This is more than football. Come to the Camp Nou and you can say #IWASTHERE Wednesday, 8.30pm, BARCA v ESPANYOL No només és una Copa. No només és un partit. Tot el futbol està en joc. Vine al Camp Nou i podràs dir #JOHIERA Dimecres, 20.30 h, BARCA – ESPANYOL No solo es una Copa. No solo es un partido. Todo el f?tbol est? en juego. Ven al Camp Nou y podr?s decir #YOESTUVEAH? Miércoles a las 20.30 h, BARCA – ESPANYOL
;