بارسلونا
4 سال پیش
بارسلونا
Luis Enrique: "I have blind faith in my players to keep winning titles." Luis Enrique: "Tinc molta fe en els nostres jugadors i en el cam? que ens ha dut a guanyar molts t?tols" Luis Enrique: "Tengo mucha fe en nuestros jugadores y en el camino que nos ha llevado a ganar muchos t?tulos" @fcbarcelona @leomessi
;