بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
The front three equal the 122-goal tally they managed last season El trident, a punt de superar-se. Ja iguala els 122 gols de la passada temporada El tridente, a punto de superarse. Ya iguala los 122 goles de la temporada pasada @neymarjr @luissuarez9 @leomessi @fcbarcelona
;