بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
Luis Enrique: "I admire Guardiola a lot for what he has done. Hes a reference point for other coaches who love attacking football" Luis Enrique: "Admiro molt a Guardiola pel que ha fet. Es un referent per a tots els tècnics que estimem el futbol ofensiu" Luis Enrique: "Admiro mucho a Guardiola por lo que ha hecho. Es un referente para todos los técnicos que amamos el f?tbol ofensivo"
;