بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
#Messi400 From where on the pitch has Messi scored his 400 goals with Barça? Des don ha marcat Messi els seus 400 gols amb el Barça? ?Desde d?nde ha marcado Messi sus 400 goles con el Barça?
;