بارسلونا
6 سال پیش
بارسلونا
Bayern will be a special match. The first time Ill face Guardiola, and him versus Barça. El del Bayern serà un partit especial. Serà el primer cop que menfronti amb Guardiola, i ell amb el Barça El del Bayern ser? un partido especial. Ser? la primera vez que me enfrente a Guardiola y él con el Barça #UCL #UCLdraw #FCBFCB @fcbarcelona
;