قاسم حدادی فر
5 سال پیش
قاسم حدادی فر
آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلکه دشواري رسيدن به سهولت است . خدايا شكر????
;