قاسم حدادی فر
5 سال پیش
قاسم حدادی فر
بگذار ابر سرنوشت هر چه مي خواهد ببارد ما چترمان خداست.
;