قاسم حدادی فر
سال پیش
قاسم حدادی فر
جز بهترينهاى تاريخ فوتبال اين مملكت بودى و من به سالها بازى دركنار تو افتخار ميكنم .شايد هر يك از ما براى روزهاى هر چند كوتاه در كنار تيم محبوبمان نباشيم ولى لباس سبز ذوب آهن را هميشه به تن خواهيم داشت... كاپيتان#مهدى رجب زاده#30#ذوب آهن
;