قاسم حدادی فر
سال پیش
قاسم حدادی فر
?? باز هم داستان گلچين روزگار و گلهاي نمونه... حتي يه خاطره بد هم روي زمين خدا نذاشتي?? خدايت رحمت كند محمد سلطاني عزيز...
;