قاسم حدادی فر
سال پیش
قاسم حدادی فر
پايان، مي نشيني و در آيينه افق، روزهايي را مي بيني كه همچون برق و باد گذشت. بايد براي هر رخدادش احترام قائل بود و در ستايش و نيك و بدش، خداوند را شكر كرد. همچو غروب دلگير است اما به وعده طلوع، شب هم زيباست...????
;