قاسم حدادی فر
سال پیش
قاسم حدادی فر
خيلي زود فرا مي رسند سالروزهايي كه با بهانه ميلاد، خبر از يك عبور مي دهند و البته خبر از يك سال ديگر نزديك شدن به پايان. آنچه رسيدن به اين پايان را تحمل پذير مي كند وجود دوستاني است كه ما را به خاطر مي آورند. خوشحالم براي داشتن تك تك كساني كه با پيامهاي خود بار ديگر برايم خاطره ساز شدند... خداوند وجودشان را براي وجودمان حفظ كند...????????
;