قاسم حدادی فر
سال پیش
قاسم حدادی فر
شنيده ايم از قهرمان و پهلوان و ستاره و اسطوره، اما به نظرم واژه اي توصيف نمي كند مردصفتاني را كه جان هديه مي دهند به هموطنان و فرزندان سرزمينشان... يادتان گرامى????????
;