قاسم حدادی فر
6 سال پیش
قاسم حدادی فر
يا من اسمه دوا و ذكره شفا . خدايا به عظمت اسمت شفاعت كن او را
;