قاسم حدادی فر
4 سال پیش
قاسم حدادی فر
هيچ چيز و هيچ کس نميتواند "برنامه اي که خدا براي زندگيتان دارد" را متوقف کند.
;