قاسم حدادی فر
3 سال پیش
قاسم حدادی فر
بنده اى به خدا گفت ؛ اگر سرنوشت مرا نوشتى پس چرا دعا كنم ؟. خدا گفت ! شايد نوشته باشم هر چه دعا كند التماس دعا تو اين شبها????
;