جورجو کیلینی
سال پیش
جورجو کیلینی
Le tradizioni vanno sempre rispettate e con lottavo Scudetto ecco lottava t-shirt celebrativa, il cui ricavato aiuterà gli #Insuperabili LINK IN BIO! ?? #w8nderful
;