هادی عقیلی
سال پیش
هادی عقیلی
پاسخ ابلهان خاموشيست ... منتظر توهينهاي ما نباش چون ما از نسل شما نيستيم انسانم آرزوست??
;