هادی عقیلی
4 ماه پیش
هادی عقیلی
دنيا همه هيچ و اهل دنيا همه هيچ اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ داني که پس از عمر چه ماند باقي مهر است و محبت است و باقي همه هيچ
;