هادی عقیلی
سال پیش
هادی عقیلی
تا در طلب گوهر کاني، کاني تا در هوس لقمه? ناني ، ناني اين نکته? رمز اگر بداني، داني هرچيز که در جستن آني، آني ??????????
;