هادی عقیلی
5 سال پیش
هادی عقیلی
اگر جرأت زدن حرف حق را ندارى دست كم براى آنهايى كه حرف ناحق ميزنند دست نزن
;