هادی عقیلی
5 سال پیش
هادی عقیلی
دوست سندروم داون در حال نواختن ساز??اگر اين دوستان هم از امكانات برابر برخرداربودند شايد جهان به گونه اى ديگر بود....46=47
;