هادی عقیلی
4 سال پیش
هادی عقیلی
به هم بى احترامى نكنيم ....همه ما به مرگ بده كاريم...دير يا زود رفتنى هستيم ...مراقب خوبيهايمان باشيم ما وارث انسانهاى پاك هستيم??????????
;